Algemene voorwaarden

Screenshot_2016-06-15-14-23-01

Algemene voorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen  Natalees/Patisseriewereld gevestigd te Nootdorp, sinds 01-09-2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27352614, nader te noemen verkoper, en de individuele klant.  Eventuele andere door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk vooraf door de verkoper zijn aanvaard. Indien door de verkoper eventuele afzonderlijke branchevoorwaarden gehanteerd worden, dienen deze beschouwd te worden als aanvulling op de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.Natalees/Patisseriewereld (vanaf nu te noemen: Natalees/Patisseriewereld zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) van toepassing.    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2.  Aanbiedingen/overeenkomsten  Alle aanbiedingen van Natalees/Patisseriewereld zijn vrijblijvend en Natalees/Patisseriewereld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Natalees/Patisseriewereld, Natalees/Patisseriewereldis gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Natalees/Patisseriewerelddit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3.  Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  Betaling dient te geschieden op 1 van de door ons aangeboden betaalmethoden, in het geval van factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na de factuur datum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Natalees/Patisseriewereld bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd.  Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Natalees/Patisseriewereld.    Indien Natalees/Patisseriewereld haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van €35,00, onverminderd de bevoegdheid van Natalees/Patisseriewereld, om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Natalees/Patisseriewereld. In het geval van (type) fouten in de prijzen behoudt Natalees/Patisseriewereld zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerst contact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf (5) dagen schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering  De door Natalees/Patisseriewereld opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.    Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. In dit geval zal Natalees/Patisseriewereld het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug storten.    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Natalees/Patisseriewereld behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes aan uw uit te leveren (dit ter beoordeling van Natalees/Patisseriewereld, u bent in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.  Natalees/Patisseriewereld draagt zorg bij producten waarop een Ten Minste Houdsbaarheids datum aan wordt gegeven ,  wanneer de kopende partij deze datum overschrijd en na de aangegeven  datum doorverkoopt aan consumenten is Natalees/Patisseriewereld niet meer de eindverantwoordelijke maar de kopende partij.

Artikel 5.Eigendomsvoorbehoud  Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Natalees/Patisseriewereld verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Natalees/Patisseriewereld geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Natalees/Patisseriewereld garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid   U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Natalees/Patisseriewereld daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Natalees/Patisseriewereld de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, te repareren dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Natalees/Patisseriewereld te retourneren.    Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd en ongebruikt is.  Bij de eetbare producten worden deze slechts indicatief teruggenomen in overleg met Natalees/Patisseriewerelden bij niet geopende verpakkingen! Mocht de sluiting van de verpakking open zijn , wordt deze in geen gevallen teruggenomen.  Alle retourzendingen aan Natalees/Patisseriewereld dienen franko te geschieden, d.w.z. dat de verzendkosten voor uw rekening komen. Natalees/Patisseriewereld zal na ontvangst en controle van de retour gestuurde goederen het eventueel reeds door u betaalde bedrag excl. verzendkosten aan u terug storten.    Natalees/Patisseriewereld kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen die door Natalees/Patisseriewereld geleverd zijn. Het gebruik van goederen die door Natalees/Patisseriewereld geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Natalees/Patisseriewereld, dan wel tussen Natalees/Patisseriewereld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Natalees/Patisseriewereld), is Natalees/Patisseriewereld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Natalees/Patisseriewereld.

Artikel 9. Overmacht   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Natalees/Patisseriewereld in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door u opgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat Natalees/Patisseriewereld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en  billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Natalees/Patisseriewereld, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen   Indien u aan Natalees/Patisserie wereldschriftelijk opgave doet van een adres, is Natalees/Patisseriewereld gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Natalees/Patisseriewereld schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.    Wanneer door Natalees/Patisseriewereld gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Natalees/Patisseriewereld deze Voorwaarden soepel toepast.    Natalees/Patisseriewereld is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Natalees/Patisseriewereld is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.

Artikel 11. Wet “Kopen op afstand”  Op al onze overeenkomsten is de wet “kopen op afstand” van toepassing. Deze wet geldt niet voor zakelijke overeenkomsten. Van een zakelijke overeenkomst is sprake indien de bestelling bij Natalees/Patisseriewereld wordt geplaatst op naam van een bij de kamer van koophandel ingeschreven instantie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Natalees/Patisseriewereld

Zonnekruid 10 2631 WE  Nootdorp

KvK nummer: 27352614

BTWnummer: NL182257009B01

Bank: NL45ABNA0556383699